Algemene voorwaarden CrossFit Nieuw-Vennep

​

Artikel 1: definities

In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan onder:

 • Crossfit Nieuw-Vennep: CrossFit Nieuw-Vennep VOF.
 • Lid: de (rechts-)persoon die met CrossFit Nieuw-Vennep een overeenkomst aangaat tot het gebruik van de faciliteiten van CrossFit Nieuw-Vennep en tot het beoefenen van sport.
 • Maand abonnement: de abonnementsvorm waarbij de gelegenheid tot gebruikmaking van de sportfaciliteiten en/of –begeleiding op basis van een specifiek benoemd tegoed plaatsvindt en welk tegoed op maandelijkse basis wordt aangeschaft. Bijvoorbeeld: 2 trainingen per week.
 • Vrij abonnement: de abonnementsvorm waarbij de gelegenheid tot gebruikmaking van de sportfaciliteiten en/of –begeleiding bestaat uit een benoemd aantal activiteiten die vrij opneembaar zijn. Bijvoorbeeld: 10-rittenkaart.
 • Sessies: sport- of begeleide trainingssessies.
 • Wodapp: online systeem.
 • WOD: workout of the day, groepsles.
 • Open gym: het zelfstandig gebruik maken van de faciliteiten, zonder begeleiding.

Artikel 2: toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn de algemene voorwaarden van CrossFit Nieuw-Vennep. Ze zijn van toepassing op alle overeenkomsten met CrossFit Nieuw-Vennep. De algemene voorwaarden beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen CrossFit Nieuw-Vennep en haar Leden.

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd zullen worden, zal de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet worden aangetast.

Artikel 3: abonnement, duur en beëindiging

 • Een abonnement bij CrossFit Nieuw-Vennep biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van de sportfaciliteiten en de eventuele bij de specifieke abonnementsvorm behorende begeleiding. Alle abonnementen van CrossFit Nieuw-Vennep zijn strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar. Het Maand abonnement geldt voor onbepaalde tijd en kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van Ă©Ă©n maand. De opzegtermijn vangt aan op de eerste dag van de kalendermaand die volgt op de maand waarin de opzegging heeft plaatsgevonden.
 • Het Vrij abonnement (bijvoorbeeld een tienritten- of dagkaart) geldt voor onbepaalde tijd en bevat vrij opneembare sessies. De tegoeden zijn uiterlijk tot 6 maanden na datum van de aanschaf opneembaar. In geval de tegoeden binnen de termijn van 6 maanden niet zijn opgenomen, komen deze te vervallen. Alsdan zal geen restitutie van betaalde abonnementsgelden plaatsvinden.
 • Gedurende de looptijd van een abonnement worden de volledige abonnementskosten in rekening gebracht, ongeacht de mate waarin door het betreffende Lid gebruik wordt gemaakt van de door CrossFit Nieuw-Vennep aan hem/haar geboden faciliteiten. Indien er om welke reden dan ook geen gebruik wordt gemaakt van deze faciliteiten, blijft de betalingsverplichting dan ook onverminderd bestaan, tenzij CrossFit Nieuw-Vennep het Lid middels een schriftelijke verklaring van zijn betalingsverplichting heeft ontheven.
 • Opzegging dient – ofwel via het onlinesysteem (het eigen account), ofwel per e-mail te geschieden aan info@crossfitnieuwvennep.nl.

Artikel 4: onderbreking abonnement

 • Een Lid dat om medische redenen niet in staat is om te sporten kan onder omstandigheden zijn of haar abonnement tijdelijk laten stopzetten (onderbreken), voor de duur van maximaal zes maanden. Hiervoor is een medische indicatie van een behandelend huisarts, medisch specialist of fysiotherapeut vereist, waaruit blijkt dat het betreffende Lid niet op verantwoorde wijze van de door CrossFit Nieuw-Vennep geboden sportfaciliteiten gebruik kan maken.
 • Een Lid die zwanger is, kan haar abonnement gedurende een periode van maximaal vier maanden laten stopzetten (onderbreken). Hiervoor is verklaring van een behandelend huisarts of medisch specialist vereist, waarmee de zwangerschap wordt aangetoond, dan wel ander in de ogen van CrossFit Nieuw-Vennep deugdelijk bewijs.
 • Een verzoek om tijdelijke stopzetting (onderbreking) van een abonnement, kan uitsluitend via email (info@crossfitnieuwvennep.nl) worden ingesteld. Indien een dergelijke verzoek door CrossFit Nieuw-Vennep wordt ingewilligd of afgewezen, ontvangt het betreffende Lid hiervoor per e-mail bericht. Onderbreking van een abonnement geschiedt nimmer achteraf (met terugwerkende kracht).

Artikel 5: tarieven en betalingen

 • Alle abonnementen van CrossFit Nieuw-Vennep gaan per direct in, tenzij expliciet anders is overeengekomen. Direct na inschrijving is het betreffende Lid gerechtigd om gebruik te maken van de door CrossFit Nieuw-Vennep geboden faciliteiten, tenzij expliciet anders is overeengekomen. De abonnementskosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Indien de inschrijving niet op de eerste dag van een kalendermaand geschiedt, dienen, voor wat betreft de Maand abonnementen, de abonnementskosten voor het resterende gedeelte van de betreffende maand direct bij inschrijving te worden voldaan. Indien de inschrijving op of na de 26e dag van een kalendermaand geschiedt, dienen ook de abonnementskosten voor de eerste volledige kalendermaand direct bij inschrijving te worden voldaan. Op de 1e dag van iedere kalendermaand worden de abonnementskosten voor de betreffende kalendermaand per automatische incasso geĂŻnd.
 • Indien betaling uitblijft, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) als gevolg van een ontoereikend saldo van het betreffende Lid, is CrossFit Nieuw-Vennep gerechtigd om administratiekosten in rekening te brengen. Het Lid is dan niet gerechtigd om gebruik te maken van de door CrossFit Nieuw-Vennep geboden faciliteiten, zolang de betaling niet of niet volledig is voldaan. Indien betaling uitblijft is CrossFit Nieuw-Vennep gerechtigd het lidmaatschap te beĂ«indigen. Het Lid wordt dan per direct toegang ontzegd.
 • CrossFit Nieuw-Vennep behoudt zich het recht voor om per 1 januari van ieder kalenderjaar de (maandelijkse) abonnementskosten met maximaal 5% te verhogen. Indien de verhoging echter wordt doorgevoerd gedurende de eerste drie maanden vanaf de ingang van het abonnement, heeft het betreffende Lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 • Aan eventuele toekomstige acties en/of speciale aanbiedingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6: gebruik van kluisjes, kleed- en fitnessruimtes

 • Leden zijn gedurende openingstijden bevoegd gebruik te maken van de kluisjes van CrossFit Nieuw-Vennep. Het is niet toegestaan om bij het verlaten van het gebouw van CrossFit Nieuw-Vennep enig kledingstuk of ander object achter te laten.
 • CrossFit Nieuw-Vennep is gerechtigd om kluisjes die na openingstijd gesloten zijn, te openen, alsmede om eventuele daarin nog aanwezige objecten uit het betreffende kluisje te verwijderen. Eventuele schade die voortvloeit uit het openen van het kluisje, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) schade aan het slot van het kluisje, wordt doorberekend aan het betreffende Lid.
 • Achtergelaten objecten in het gebouw, dan wel de kluisjes, worden gedurende een periode van twee weken in bewaring gehouden. CrossFit Nieuw-Vennep aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor het in het ongerede raken van uit de kluisjes verwijderde objecten en/of het gebouw, noch binnen de periode van twee weken, noch daarna.
 • CrossFit Nieuw-Vennep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, diefstal en/of vermissing van enige zaken toebehorende aan Leden of derden welke zich in haar gebouw bevindt.

Artikel 7: veiligheid en aansprakelijkheid

 • Het beoefenen van sport- en fitnessactiviteiten brengt risico’s met zich mee. Het risico van eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de door CrossFit Nieuw-Vennep geboden faciliteiten, begeleiding en/of lessen wordt in beginsel gedragen door de Leden van CrossFit Nieuw-Vennep. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt beperkt door schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van CrossFit Nieuw-Vennep.
 • CrossFit Nieuw-Vennep gaat ervan uit dat haar Leden op verantwoorde wijze gebruik maken van de door haar geboden faciliteiten en zich behoeden voor overmatig gebruik. Schade in de vorm van een blessure komt nimmer voor rekening van CrossFit Nieuw-Vennep, ongeacht de eventuele aanwezigheid van (persoonlijke) begeleiding.
 • Leden die onder begeleiding van een (personal) trainer van CrossFit Nieuw-Vennep gebruik maken van de door haar geboden faciliteiten, begeleiding en/of lessen moeten instructies en aanwijzingen, daaronder begrepen veiligheidsinstructies, bedoeld voor een juiste uitvoering van de sportactiviteiten, opvolgen. CrossFit Nieuw-Vennep aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet of onjuist opvolgen van deze instructies en aanwijzingen.
 • Leden die zonder persoonlijke begeleiding vanuit CrossFit Nieuw-Vennep gebruik maken van de door haar geboden faciliteiten kunnen in geen geval aanspraak maken op schadevergoeding als gevolg van enig ongeval, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van CrossFit Nieuw-Vennep. Derhalve komen onder meer letsel- en overlijdensschade, ontstaan door ongevallen, voor eigen rekening en risico van de Leden.
 • Leden van CrossFit Nieuw-Vennep zijn verplicht om de Huisregels, zoals neergelegd in het volgende artikel, alsmede de ‘’Speelregels’’ die gelden voor het gebruik van de kinderspeelhoek te allen tijde in acht te nemen. CrossFit Nieuw-Vennep is niet aansprakelijk voor schade die op enige wijze verband houdt met het niet of onvoldoende naleven en in acht nemen van een of meer van deze regels.
 • Met betrekking tot een eventuele aansprakelijkheid van CrossFit Nieuw-Vennep is deze steeds beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van CrossFit Nieuw-Vennep wordt uitbetaald, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.

Artikel 8: toegang en openingstijden

 • De trainingsruimten van CrossFit Nieuw-Vennep zijn niet toegankelijk voor personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, tenzij namens CrossFit Nieuw-Vennep op schriftelijke wijze toestemming is gegeven om deze ruimten te betreden en om gebruik te maken van de in deze ruimten aanwezige faciliteiten. Aan deze (schriftelijke) toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld.
 • CrossFit Nieuw-Vennep behoudt zich het recht voor om te allen tijde haar openingstijden en/of haar lesrooster aan te passen. Daarnaast is CrossFit Nieuw-Vennep gerechtigd om op officieel erkende feestdagen gesloten te zijn, dan wel gewijzigde openingstijden te hanteren.
 • CrossFit Nieuw-Vennep is gerechtigd om de door haar geboden faciliteiten – ten behoeve van reparatie-, onderhouds- en renovatiewerkzaamheden – tijdelijk niet aan haar Leden beschikbaar te stellen, met dien verstande dat CrossFit Nieuw-Vennep zich zal inspannen dat haar Leden toegang hebben tot in- en outdoor sportfaciliteiten, eventueel op een alternatieve locatie.
 • Tijdens een tijdelijke sluiting van CrossFit Nieuw-Vennep, in overeenstemming met artikel 8.2 en artikel 8.3 van deze algemene voorwaarden, blijven de betalingsverplichtingen van de Leden van CrossFit Nieuw-Vennep onverminderd bestaan.

Artikel 9: huisregels CrossFit Nieuw-Vennep

In en nabij CrossFit Nieuw-Vennep dienen de volgende huisregels in acht te worden genomen:

 • Om de ruimten van CrossFit Nieuw-Vennep te betreden, is het tonen van een eigen ingelogde app verplicht. Zonder het tonen van een eigen ingelogde app, kan een Lid de toegang tot deze ruimten worden geweigerd.
 • Om deel te nemen aan een groepsles (WOD), is voorafgaande registratie in het onlinesysteem of app vereist. Zonder deze registratie wordt de mogelijkheid tot deelname aan de WOD niet gegarandeerd.
 • Ook voor het gebruik van de Open Gym zonder dit gebruik te combineren met deelname aan een WOD, is voorafgaande registratie in Wodapp vereist. Zonder deze registratie wordt de mogelijkheid tot gebruikmaking van de Open Gym niet gegarandeerd.
 • Het is verboden om de trainingsruimten van CrossFit Nieuw-Vennep te betreden met verkeerde schoenen en schoenen die niet voor sport zijn bedoeld. Daarnaast is het gebruik van deugdelijke, schone sportschoenen en schone sportkleding verplicht.
 • Het is verboden voor Leden om te eten in de trainingsruimten van CrossFit Nieuw-Vennep. In deze ruimten mag echter wel worden gedronken, mits gebruik wordt gemaakt van een afsluitbare plastic fles of bidon. Het gebruik van glaswerk is niet toegestaan in de trainingsruimten van CrossFit Nieuw-Vennep.
 • Na gebruikmaking van de toestellen en/of materialen in de trainingsruimten van CrossFit Nieuw-Vennep dienen deze schoon achter te worden gelaten. Indoor is hiervoor papier en reinigingsmiddel beschikbaar. Stangen, dumbells, schijven, kettlebells en andere losse spullen worden na gebruik weer naar de daarvoor bestemde plaatsen gebracht.
 • De toiletten van CrossFit Nieuw-Vennep dienen na gebruik schoon en netjes achter te worden gelaten.
 • De ruimten van CrossFit Nieuw-Vennep worden na gebruik schoon en netjes achter gelaten.
 • Roken is in alle ruimten van CrossFit Nieuw-Vennep verboden.
 • Onverminderd de vermelding van de Huisregels in deze Algemene Voorwaarden, is CrossFit Nieuw-Vennep gerechtigd de Huisregels te allen tijde aan te passen.
 • Ongewenst gedrag, waaronder (maar niet uitsluitend) (seksuele) intimidatie, pesterijen, verbale of fysieke agressie, geweld, discriminatie en het gebruik van drugs en/of alcohol, in of nabij de ruimten van CrossFit Nieuw-Vennep wordt niet getolereerd, een en ander ter beoordeling van CrossFit Nieuw-Vennep.
 • CrossFit Nieuw-Vennep behoudt zich het recht voor om bij, ofwel ernstige of herhaaldelijke schending van (een van) de huisregels, ofwel ander ongewenst gedrag, over te gaan tot onmiddellijke beĂ«indiging van het abonnement, zonder de abonnementskosten (gedeeltelijk) te restitueren. Aan het betreffende Lid wordt dan met onmiddellijke ingang de toegang ontzegd en geweigerd tot de ruimten van CrossFit Nieuw-Vennep.

Artikel 10: verbod op het nemen van foto’s in en nabij de ruimten van CrossFit Nieuw-Vennep

 • Omwille van de privacy van individuen is het niet toegestaan om – zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CrossFit Nieuw-Vennep – beeld- en/of geluidsopnames te maken in de ruimten van CrossFit Nieuw-Vennep.
 • Voorts is het ten strengste verboden om eventuele beeld- en/of geluidsopnames zonder toestemming van de personen die op deze opnames zijn vastgelegd op enigerlei wijze, daaronder begrepen social media, openbaar te maken.

Artikel 11: wijzigingsbeding
CrossFit Nieuw-Vennep behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.